Skip to content

muborzulkishurazolozuru.info

sorry, that has interfered... similar situation..

Category: tracks

Divas Sirdis - Viktors Zemgals - Bij Maiga Nakts


2000
Label: Kadiķis - KICD 006 • Format: CD Album • Country: Latvia • Genre: Pop •
Download Divas Sirdis - Viktors Zemgals - Bij Maiga Nakts

Descubra todo lo que Scribd tiene para ofrecer, incluyendo libros y audiolibros de importantes editoriales. Daudz, oti daudz ie svtki devui msu gara dzvei. Tie, k brnuma rkste, mums paldzjui uziet to msu rkrt kuplo mantu, kas slpjas msu tautas dziesmu neizsmeam avot, tie ms mcjui s dziesmas ar pareizi izmantot izcelt vis to, kas patiesi latvisks, ts spodrint Latvijas sault.

Ldzgi dziesmusvtki paldzjui no. Ar Daydream - Various - Davulun Sesi Vol.2 tika ar dots stiprs ierosinjums visai msu etnogrfisko ptjumu kustbai; nenoliedzami ts tagadjais plaums, ts vispusba vedama sakar ar iem Last Christmas (David Version) - Whigfield - Last Christmas, kas deva iemeslu pamatgi parak ties msu senu mantojum.

Msu tautas dziesmas iespaids uz msu skau mkslas brvajiem veidoju miem neprprotams: msu jaunie skau mkslinieki, ja ar tie tiei nebalsts uz msu dziesmu, tomr stjas ar to iespjami tuvjos idejiskos sakaros, rodot pamatus msu nkamai latvju skolai. Un vai tas, kas pateicoties dziesmusvtkiem vispirms notika latvju mzik, neatspoguojas ar visos citos latvju mkslas laukos? Ar prieku atzstam, ka latvju dziesmas pava saris ievadja ldzgu ar dzej, tlojo mksl vis msu mkslas dzv.

Tagad is msu dziesmas pirmais, svaigais pava saris pavadts. Msu saule grieas uz zenta pusi; msu darbadiena tapusi plaka, bet ar karstka: vairojas rpes, k visus pavasar stos graudus, dienas dakrt nelgaj tveic, novest ldz nobriedumam, ldz gatavbai.

Un putekain vasar darba roka drzk nogurst nek soljumu un cerbu prpilnaj pavasar. Bagts msu sjums; sargsim to no nelgiem iespai diem. Koa msu dziesma; rpsimies par to, lai t neapklustu, lai Divas Sirdis - Viktors Zemgals - Bij Maiga Nakts ar katriem jauniem Divas Sirdis - Viktors Zemgals - Bij Maiga Nakts svtkiem mostos jauns dziesmu prieks, jauns dziesmu pavasaris! Msu mzikas attstbas cei. Ne v a r a m ar stingrki noteikt daudzu tautasdziesmu raanas laiku.

Va ram to tikai mint, vai, la bk gadjum, vienas pieskaitt agrkajam, otras velakajam laikam. Bet tlais neparredzamais laiks, kad tautas kollektvs radjis o dziesmu un dainu bagtbas, rda, kds koums un pilnba ir val djusi senlatvju pirmatnjs dzves forms. Kds domu dziums un skaidrba, kdi sadzves un daiuma tikumi piemitui o seno, tlo laiku cilvkiem. Idelie un m a t e rilie centieni veidojuies vienoti, vlam saderb. S i r dij un p r t a m bijuas ldzgas tiesbas.

Kad lasm v e cks dainas, klausmies kdu senu melodiju, tad prlie cinmies, cik brvi, tri un samrgi tolaik strvojuas do mas un jtas, cik harmoniski, dabgi ritusi dzve. Nav pagjis vl ne gadusimtenis no t laika kad r a ds pirmie msu sendziesmu aizstvji, kas iedroinjs no jauna atkarot o n o v r t pamesto neglto blu dziesmu tiesbas un cienu. Kam gan lai vias vairs patiktu.

Gan, stenb is skauterps bija pasves, bet tomr ita kuplks un koks, neka tas, kura ikdie nas un bez jebkda apzinta sabalsoanas veida nacas s dziesmas klausties. Melodiski dais latvju dzies mas, ronot ldzgu harmonisko trpu, tadu pat ka viu di ciltgs v c u sncenses, prbaudi izturja godam. Bri C i m z e s latvju tautasdziesmas pirmie rdja m k s l a s t r pgan neapzindamies viu savdabgs stila prasbas, un ar neprasdami viu patnjm melodijm rast raksturgi piediengu harmonizciju.

Abi Cimzes darja k mcja, sekoja tiem abloniem, kdus viiem sniedza vcu kora dziesmu literatra. Viu darba Green, Green Grass Of Home - Elvis* - Live In Las Vegas zme mekljama ne muzikli btiskaj, skaidrojo vrie n, bet gan vairk intereses modinan taut par Divas Sirdis - Viktors Zemgals - Bij Maiga Nakts dziesmu vrtbu un skaistumu.

Pateicoties viu visp rjai intelligencei, izcilm darba spjm, daudzas msu tautasdziesmas tika paglbtas ;no aizmirstbas un jau naj korveidgaj sabalsojumu trp guva ar jaunu ko umu un pievilcbu. Nacionls atmodas centieniem pleoties, arvien pieauga ar darbinieku Den Dag Vun Der Oppener Dier (Loose Body Parts Revive) - De Läb - DStëbslong interesentu rindas tiei muziklaj novad.

Cimu sktais darbs rada rosgus turpintjus un sekmtjus. Das no iem darbiniekiem rkojs droki, das uzman gki. Bet pri visiem iem atmodas laika dar biniekiem Latvju skaumkslas gaitu sku ma Jurjanu Andrejam k pirmajam akadmisko tradiciju ievadtajam, sargam un sekmtjam, k spcgkajam, atziu bagtkajam latvju nacionl stila radjam un pamatotajam ieradma vispirm vieta.

Ar pilnu tiesbu. Pirms via nacionls mzikas jdziens bija tums, nenoteikts. Da krt, svei muzikli elementi pai vcu dziesmu ietek mes vairk bija cie, nek savji. Jurjnu Andrejs, skot jau no studiju gadiem P t e r b u r g a s konservatorij, veltjis visus savus spkus latvju nacionls mzikas studijm, seno Divas Sirdis - Viktors Zemgals - Bij Maiga Nakts materilu vkanai, sijanai, ptanai, tautas dziesmu un deju latvisk gaum ietur tiem vokliem un instrumentliem sabalsojumiem.

Cik savdabgi kra un dia ka jau paclusies ts tlkajos veido jumu posmos, to liecina msu vecks un jaunks ska rau enercijas veiktais un veicamais darbs. Visos muzikls izteiksmes novados tautas dziesmu dada veida sabalsojumos, a capella koros, sl dziesm, oper, simfonisk mzik, kamerstil pardjuies muzikli un techniski briedui darbi, no kuriem daudzi ar savu kvalitti pelna ar starptautisk vrien nopietnu iev rbu. Jurjnu Andreja darbu sarakst izceami pai via stiliski iezmgie tautasdziesmu sabalsojumi.

Korim a capella un sl balsij a r klavieru pavadjumu, ar daas orestra partitras atjautgi veidotas, raksturgi instrmentts tautas dejasello koncerts u. Jurjnu An drejs uzskatms k nacionl virziena ievadtjs. Vi pats un via virziena prstvji lielu vrbu piegriezui latvju m z i k l a j a m folkloram. Lieli uopulni latvisk muzikl stila konsekventajam veidotjam E m l a m Melngaiam, kura tautas dziesmu sabalsojumi koriem meistariski un uzrda sp dou muziklu un technisku erudciju.

Via sabalsojumi skum ita it k pasvei, jo tie stiliski krasi atrs no Cimzes vcu dziesmu un koru gar ieturtajiem harmonizjumiem. Bet Melngaia raksturs un lbisk neat laidba uzvarja. Via konsekventi diatoniskie sabal sojumi latvju tautasdziesmu meldijm pavra glui citus daiuma apvrkus, iedvesa glui citu garu, citu rak sturu.

Tagad Jurjnu Andreja un Melngaia sabalsoanas principi jau vispri atzti un par tiem vairs intelligenti mzii nemdz strdties. Ar vispri taut viu pau un viu gargo pcnieku darbs gst arvien plakas tie sbas, cieu un piekrianu. Melodiju patnjais daiums, viu piediengais harmoniskais trps ir jau pilngi apzi nti latvju nacionl stila faktori.

Viss tlkais veidosies saska ar Jurjna un Melngaia izvirztajiem principiem. Lieli n o pelni Melngaiam tautas dziesmu meldiju vkanas darb, viu sijan, ptan. Simtiem skaistas meldijas btu zuduas uz visiem laikiem, ja vi ts neuzraksttu brau kdams uz sava divritea pa nomalm. Folkloras kr tuv, tur s sendziesmas savktas vienkopus liel vai rum.

Melngaia muziklaj darb plak vieta dota tautas dziesmu korveidgajiem sabalsojumiem. Vi pieskries jo sekmgi ar citiem muzikls izteiksmes veidiem sl dziesmai, simfoniskai mzikai, oriinldziesmm. Teatro De La Oscuridad - Tino Casal* - Grandes Éxitos stiliski svaigus bet konsekventus tauts dziesmu sabalsojumus devui d o l f s b e l e un J n i s Kal n i.

Vii abi sekmgi pieskrusies starp citu ar mu ziklam humoram. Ldztekus Jurjnu Andreja izteikti nacionlajam virzienam, oti dzvs un aktuls otrs i nd i Divas Sirdis - Viktors Zemgals - Bij Maiga Nakts i d u 1 a i s novirziens ar prof. Vi pirm msu mzikas autoritte. Ikviens izcilks muzikls notikums, vai paskums darts a r via ziu, ar via tieu vai netieu ldzdalbu un atbalstu.

Ja Latvijas konservatorija savos darbbas gados strdjusi tik sekmgi, tad tas jo liel mr ir vias pa stvg rektora un dzii erudt kompozicijas klau v a dtja prof. Wihtola nopelns. K komponists Wihtols, izemot viengi operu, teicis paliekamu vrdu vai visos citos muzikls izteiksmes novados. Daudz klasiski briedou darbu sarakstjis dada veida koriem sl balsij, klavierm, vijolei, simfoniskam orestrim, stgu kvartetam u.

Daudzi no tiem godalgoti gan Latvij, gan rzemju konkursos. VVihtols ir spdos teortiis. K kompozicijas klases profesors vi jau agrk Krie vij bija plai iecients. Beidzamo desmit gadu ilgais darba posms Latvijas konservatorij vaiagojies jau niem sasniegumiem. VVihtola vadb ai laik izaugusi vesela rinda jaunu latvju komponistu, kas darb pard jui ievrojamu talantu un droas techniskas zinanas. Viena daa o autoru piesljusies Jurjna Melngaia P r o t a m sklasifikcija domta vis prjos vilcienos un nebt nepretend ierobeot autoriem daas ekskursijas citos stilos.

Valle, J. Martinovskis un J. Ldzs Jurjnam un Wihtolam, tie vispopulrkie, nopelnu bagtkie autori. Visi vii ieaugui latvju mzikas tradioijs un i adjui lielas ievrbas ciengus darbus. Nevien ms latvji, ar ikkura cita tauta ar viu vrdiem vartu lepo ties. Tomr, Ces Deux-là - Richard Anthony - Le Sirop Typhon vius pierindot k d a m vienam flan gam.

Viu stils, viu mkslinieciskais credo drzi ietas tuvks vienai pusei, drzi atkal otrajai. Viu viet o abu sprnu pa vid un pieder vii vienldzi abm pusm. E m 1 i s D r z ikas imbram taut vispopul rkais latvju autors, tomr sav mzik latviska stila zmju uzrda oti maz. Via koros, sldziesms un vie ngaj instrumentlaj kompozicij Melancholiskais val sis orestrim vrojam dzii emocionlu mziku, kas vistuvki pieskrs aikovska lirikai.

Bet Emlam Drziam bija lemts ss ms. Vi msu mzik, pai voklajs forms, btu atstjis daudz patiesi izju stu, augsti vrtjamu darbu. A l f r d s K a l n ikas kop daiem gadiem aiz ceoja uz Ameriku un tur nomets uz pastvgu dzvi, viens no msu visragkajiem un oriinlkajiem kom ponistiem. Via kompoziciju saraksts oti plas: vairki simti patnjo sl dziesmu, daudz kora dziesmu, dada veida tautasdziesmu sabalsojumu, instrmentlkompoicijas klavierm, vojolei, ellam, relm, kanttes, divi plaas operas un vairki simfoniski darbi.

Visos as darbos Kalni p a r ts. Via meistarba visspilgtki pards s l d z i e s m. Motvu bagtba, fantzijas lokanba, melodiju un harmoniju savdabba, liecina, ka Kalni k dziesmu autors var mroties ar visspilgtkajiem a n r a prstvjiem. Ne glui tik ievrojamas sekmes Kalni uzrda citos muziklas izteiksmes novados.

Abs ope r s Bauta un Salenieki No Woman No Cry - Various - Snap It Up!! Vol.2 dadas patiesi jaukas, liriskas epizodes, bet izveidojum itk aptrkst stkas celtniskas stingrbas, dzika iekja dramatiska strvojuma.

Divas Sirdis - Viktors Zemgals - Bij Maiga Nakts izteikto var attiecint zinm m r ari uz plako formu simfoniskiem darbiem. Kalni tau t oti iemots. Daudzas via sl dziesmas, pai no pirm laikmeta, ieguvuas gandrz jau tautasdziesmu po pularitti. Tpat k Griga mzik izteicas norvu s a v dabgi sapain psche, ainavojas Norvijas daba, t Kalnia mzik izteicas domg, viegli skumj un viegli priecga latvisk psche, ainavojas Latvijas mierg da ba.

Kalnia mksla ir dzii latviska. Vi atspoguojas vai visas msu dzves vibrcijas: ilgie nebrves gadi, patriotiskie uzliesmojumi un brvbas cu atbalsis, da bas romantika, sirds sapi un jausmas.


Sitemap

Heartbreak (Make Me A Dancer) (Club Mix) - Freemasons Feat. Sophie Ellis-Bextor - Heartbreak (Make M, Youre There - Skeets McDonald - Goin Steady With The Blues, Right Now - Charles Tolliver And His All Stars - Charles Tolliver And His All Stars, Rogante - Los Relampagos Del Norte - Por El Amor A Mi Madre - El Suspiro - Y 10 Exitos Mas, Look - Adrien - The Superwish Album

7 thoughts on “ Divas Sirdis - Viktors Zemgals - Bij Maiga Nakts

  1. — Tas bija pirmais, vie­nīgais sapnis, un tikai kopš šī brīža es jutu mūžīgu, nemainīgu ticību nakts debesīm un to gaismai — manai mīļotajai. 4. Nu es zinu, kad būs pēdējais rīts — kad gaisma vairs nebīsies nakts un mīlas, kad dusa būs mūžīga un tikai viens neizsmeļams sapnis. De^ besu gurdumu jūtu es .
  2. Media Ju nakts, A. Kalnia Lgsmoa na, J. VVihtola iRi un Mea vecis un J. Zla T vsma) bija noirtas, k ne visiem koriem obligtoriskas, un ts dziedja tikai spcgkie kori svtku treaj dien. Apvienotie kara orestri atskaoja pavisam jaunus latvieu skarau darbus ptju orestriem: prof. J. .
  3. AINAKRAUJIETEEs esmu vasara –aizmirsto kaŗavīru kaposik vēja nobraucīto smilšu kopulieku ziediem un papardēm par kāzu gultu sapost,virs kuŗas kamenēm sanētdziesmu, dienvidus bulā kas skanētusaldāk par visas pasaules katedrāļu ērģelēm kopā.Es esmu vasara –starp briestošām vārpām ar zilāmsimts ziedu acīm uz augšu veŗos, kur vēji mākoņuscilā.Piepeši tuvukā.
  4. На музыкальном портале muborzulkishurazolozuru.infoinfo Вы можете скачать песни Viktors Zemgals бесплатно в MP3. Лучшая музыкальная подборка и альбомы исполнителя.
  5. Šarls Bodlērs. un viņa dzejoļu krājuma "Ļaunuma ziedi" () pirmizdevuma titullapa. gada 2. decembrī Šarantonas klostera slimnīcā mira kāds cietumnieks, kuru franču dzejnieks Gijoms Apolinērs vēlāk nosauks par visu laiku un tautu pašu brīvāko prātu.1 Par viņa nāvi nekavē­joties tika paziņots Francijas iekšlietu ministram.
  6. View credits, reviews, tracks and shop for the CD release of Bij' Maiga Nakts on Discogs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 Contact Us
DMCA